Technické dozorování staveb a inženýrská činnost

V rámci činnosti Technického dozoru stavby zajišťujeme kontinuální kontrolu prováděných prací nejen při pravidelných kontrolních dnech, ale také formou neohlášených prohlídek stavby. Klademe důraz na plnění dílčích smluvních termínů průběhu prací, což je klíčové pro včasné ukončení realizace. Zároveň kontrolujeme dodržování rozpočtu stavby a smluvních závazků dodavatele.

V případě projektů podpořených z dotačních programů připravuje technický dozor Oznámení změn a změnové listy pro poskytovatele dotace. Díky úzké spolupráci mezi Technickým dozorem stavebníka a administrátorem projektu ve vztahu k poskytovateli podpory minimalizujeme rizika spojená s administrativními pochybeními v průběhu provádění stavebních prací, která mohou mít za následek krácení dotací.

Pod pojem inženýring lze zahrnout celou řadu různých činností, které je třeba v rámci realizace stavby zajistit. Jejich významný podíl připadá na komunikaci s úřady a dotčenými orgány.

Termín zahájení mnoha staveb závisí na vydání povolení stavby, případně nájemních smluv na zábory veřejného prostranství. Zkušeností a kontaktů, které jsme v průběhu let získali, využíváme k maximálnímu možnému zkracování lhůt vydání povolení a nájemních smluv.