Výběrová řízení

Pro své zákazníky zajišťujeme organizaci a administraci veřejných zakázek jak v režimu zákona  134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) tak i zakázek malého rozsahu veřejných i dotovaných zadavatelů. 

Dále zajišťujeme průběh a dokumentaci  výběrových řízení pro zadavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v období 2014-20120, který stanovuje pravidla pro výběr zhotovitele pro příjemce dotací z programu IROP. Jedná se například o SVJ, bytová družstva a další majitele bytových domů, kteří žádají o dotace na zateplení. 

Při přípravě výběrových řízení využíváme znalostí a zkušeností ze všech oblastí naší činnosti. Proto se specializujeme zejména na organizaci výběrových řízení pro zakázky na stavební práce. Svým zákazníkům můžeme nabídnout odborné posouzení projektové dokumentace a výkazu výměr. Pro veřejné zakázky na projekty, které jsou podpořeny z národních či evropských dotačních programů, je klíčové dodržování podmínek, které stanovuje každý poskytovatel dotace samostatně nad rámec zákonných požadavků.

Klademe důraz na dodržování zásad transparentnosti a nediskriminace.

S ohledem na potřeby zadavatelů a zákonné požadavky se snažíme dokončit výběrové řízení v nejkratší možné lhůtě. Respektujeme možnosti zástupců zadavatele při určování termínů jednání komisí.