Vyhlášena očekávaná 19. výzva na snížení energetické náročnosti veřejných budov - OPŽP

1.12.2015

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo 19. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Žádosti o podporu je možné podávat ode dnešního dne do 15. 4. 2016.

O dotace mohou požádat obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školská zařízení i neziskové organizace. Podpora je poskytována zejména na zateplení obvodových stěna, střech a stropů, na výměnu výplní otvorů, na další energeticky úsporná opatření a na výměnu původního zdroje vytápění. Způsobilými jsou i výdaje na instalaci solárně-termických kolektorů a systému nuceného větrání s rekuperací.

Forma a výše podpory

Podpora bude poskytována formou dotace s maximální hranicí do 40 % celkových způsobilých výdajů projektu a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře. Dále je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zajistí rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

Nad úroveň dotace může být žadateli poskytnuta podpora formou zvýhodněného úvěru. Celkem může být žadateli poskytnuta podpora (dotace + zvýhodněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkových způsobilých výdajů projektu pro finanční nástroj (veškeré výdaje vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu).

Pokud uvažujete o revitalizaci veřejné budovy, je stále dost času na přípravu projektu a podání žádosti v rámci vyhlášené 19. výzvy. Aktuálně uveřejněný harmonogram OPŽP pro rok 2016 počítá také s vyhlášením další výzvy v rámci tohoto specifického cíle k 30. 6. 2016 s termínem ukončení příjmu žádosti k 31. 1. 2017.