Rozšíření podporovaných aktivit v rámci 37. výzvy - zateplení bytových domů

19.6.2017

Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ vydal Řídící orgán IROP revizi pravidel pro čerpání podpory v rámci 37. výzvy k podávání žádostí o dotace. Předmětem je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají fakticky stejné.

Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena. 

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Podporu lze získat mimo jiné také na:

 • renovaci lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
 • výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • pořízení a instalaci světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice a náklady spojené s připojením k soustavě zásobování tepelnou energií.

Dotace ve výši minimálně 30 % je nadále poskytována také na:

 • zpracování projektové dokumentace a rozpočtu stavby
 • zpracování energetického hodnocení a výpočtu indikátorů projektu
 • zpracování podkladů pro hodnocení
 • administraci výběrového řízení
 • technický dozor stavebníka
 • autorský dozor
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci