Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

23.1.2018

Také v roce 2018 je možné získat podporu na opatření snižující energetickou náročnost všech druhů bytových domů bez ohledu na jejich obvodovou konstrukci. Mezi nejčastěji prováděná opatření patří zateplení domu a výměna oken a dveří. Vlastníkům objektů v Praze je podpora poskytována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v programu Nová zelená úsporám a majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy mohou žádat o dotace z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu tzv. IROP. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů jako například bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ale také fyzické a právnické osoby či obce a města. 

Společným cílem obou programů je zejména zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie, která přinese snížení nákladů na bydlení, zvýšení kvality bydlení občanů a v neposlední řadě zlepšení vzhledu měst a obcí. Podmínkou pro poskytnutí dotace je úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 %.

V obou programech je podpora poskytována na zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu, mezi které patří:

 • zateplení svislého obvodového a střešního pláště
 • zateplení stropů suterénů a posledních nadzemních podlaží
 • výměna oken a dveří
 • související práce

Dále je dotace poskytována také na výměnu zdroje vytápění na fosilní paliva za jiný ekologicky šetrný zdroj. Podporována je zejména instalace tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

Povinnými přílohami žádosti o dotaci jsou Projektová dokumentace a Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který posoudí přínosy navrhovaných opatření. V průběhu realizace projektu má pak příjemce dotace jak z programu Nová zelená úsporám tak z IROP povinnost zajistit kontrolu průběhu stavebních prací odborným technickým dozorem. Také tyto výdaje je možné zahrnout do způsobilých nákladů a získat na ně podporu.

Oba programy poskytují podporu v tzv. ex-post režimu financování, což znamená, že příjemce musí nejprve celý projekt zaplatit z vlastních či úvěrových zdrojů a následně po kontrole průběhu realizace a fakturace je proplacena přiznaná výše dotace na účet žadatele, který již s touto částkou může naložit dle vlastních potřeb.

Hlavní rozdíly mezi oběma programy plynou z odlišného zdroje financování. Česká republika získala prostředky program Nová zelená úsporám z prodeje tzv. emisních povolenek. Jedná se tedy o národní dotační program, jehož pravidla stanovuje Ministerstvo životního prostředí. Administrativní náročnost získání dotace je díky tomu výrazně nižší než u Integrovaného regionálního operačního programu, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a jehož fungování podléhá vícestupňové kontrole jak na národní, tak na evropské úrovni.  Zásadním rozdílem je také skutečnost, že pro realizaci projektu s podporou z programu Nová zelená úsporám si žadatel může vybrat zhotovitele dle vlastních požadavků. Pro výběr zhotovitelů v rámci programu IROP stanovuje metodický pokyn jasně daná pravidla, jejichž základ vychází ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jsou tedy pro zadavatele značně omezující zejména v oblasti hodnotících kritérií podaných nabídek. Postup dodržování těchto pravidel je poskytovatelem dotace důsledně kontrolován a pochybení může mít za následek krácení skutečně vyplacené dotace.

Zároveň je třeba dodat, že výše skutečně poskytnuté dotace pro obdobné projekty v rámci programu Nová zelená úsporám je zpravidla nižší než v případě programu IROP, a to kvůli menšímu rozsahu podporovaných opatření a také kvůli finančním limitům maximální výše podpory pro konstrukce na obálce budovy.  Žadatel si mezi programy nemůže vybrat. Pravidla jsou dána tak, jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto článku. Podpora pro bytové domy na území hlavního města Prahy je poskytována z programu Nová zelená úsporám, podpora pro ostatní bytové domy je poskytována v rámci IROP.

Nová zelená úsporám - 2. výzva pro bytové domy

Ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. 12. 2021

O dotaci z programu Nová zelená úsporám je možné požádat před zahájením realizace, v průběhu realizace nebo po dokončení realizace. Výdaje, které mají být z dotace proplaceny, nesmí být starší než 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci. Celková výše podpory na jednu žádosti je omezena na max. 30% řádně doložených způsobilých výdajů, zároveň je stanoven limit maximální jednotkové výše podpory pro jednotlivé konstrukce, který se liší v závislosti na dosažených sledovaných technických parametrech měněných stavebních prvků obálky budovy, dosažené klasifikační třídy neobnovitelné primární energie, která je stanovena v PENB, a procentním snížení celkové dodané energie. Například maximální jednotková výše podpory pro konstrukce na obálce budovy je stanovena na 430 až 510 Kč/m2 pro obvodové stěny a pro měněné výplně otvorů 1250 – 1500 Kč/m2. Veškeré limity jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Maximální podpora na zpracování Projektové dokumentace, PENB a zajištění odborného technického dozoru je poskytována ve výši 40.000 Kč, maximálně však 10 % z celkové alokované částky podpory na stavební práce.

Po dokončení realizace jsou fondu v listinné podobě dokládány mimo jiné kopie faktur včetně soupisu provedených prací a dodávek s vyznačením SVT kódů použitých materiálů a potvrzení úhradě. Podpora je vyplacena na bankovní účet žadatele zpravidla do 3 týdnů od schválení doložených podkladů.

Integrovaný regionální operační program – 78. výzva k podávání žádostí o dotaci

Zahájení příjmu žádostí o podporu:  2. 2. 2018

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019

O dotaci v rámci programu IROP doporučujeme žádat před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavby, ale je možné podat žádost i v průběhu realizace, a to za předpokladu, že při přípravě projektu a výběru zhotovitele byla dodržena veškerá pravidla programu. Po ukončení realizace projektu již žádost podána být nemůže.

Základní míra podpory je stanovena na 30 % ze způsobilých výdajů. Pro dosažení podpory ve výši 40 % je třeba, aby úspora celkové dodané energie dosáhla 40 % a klasifikační třída celkové dodané energie po realizaci opatření byla B nebo lepší. Obce pak ve všech případech získají 2 % podpory formou příspěvku ze státního rozpočtu. Finanční limity pro výši poskytované podpory jako u programu Nová zelená úsporám stanoveny nejsou, ale je předmětem kontroly, zda jsou výdaje vynaloženy v souladu s pravidly hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

Způsobilé výdaje projektu zahrnují jak náklady na stavební práce související se snižováním energetické náročnosti objektu, tak také výdaje na projektovou přípravu, zpracování PENB a energetického hodnocení včetně výpočtu povinných indikátorů, zpracování podkladů pro hodnocení, administrativní zajištění výběrového řízení, provádění technického dozoru stavebníka, autorského dozoru i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podpora je poskytována i na další výdaje v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními:

 • výměna střešní krytiny,
 • instalace exteriérových prvků stínění,
 • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů 
 • sanace zdiva, opravy hydroizolace a zemní práce
 • výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
 • vyregulování a modernizace soustavy vytápění a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy
 • instalace solárních termických kolektorů a fotovoltaických soustav
 • instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor včetně čidel pohybu

Podání žádosti o dotaci a veškerá následná komunikace s poskytovatelem dotace probíhá prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ v elektronické podobě bez nutnosti dokládání podkladů v listinné podobě. Po realizaci projektu žadatel předkládá Zprávu o realizaci a Žádost o platbu včetně celé řady povinných příloh, mezi kterými nesmí chybět dokumentace výběrového řízení, faktury včetně dokladů o jejich úhradě a zaúčtování. Následuje dvoustupňový schvalovací proces, po jehož úspěšném dokončení je podpora připsána na účet příjemce dotace.

Mezi významné změny, které žadatelům přináší nově otevíraná 78. výzva, patří skutečnost, že oprávněným příjemcem může být bytové družstvo jako správce budovy, tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, a také zmírnění definice bytového domu. Nově je definice v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území a limitem, tedy již nebudou tři bytové jednotky. Dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení.

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu - Panel 2013+

Další možností získání finančních prostředků na revitalizaci bytového domu je využití zvýhodněného úvěru, který dlouhodobě poskytuje Státní fond rozvoje bydlení. Program Panel 2013+ není možné využít na financování opatření, na která byla poskytnuta podpora z jiného dotačního titulu. Přes zavádějící název však mohou také tento program využít i majitelé bytových domů, které mají jinou než panelovou konstrukci.

Jedná se o samostatný úvěrový nástroj, jehož úroková sazba vychází ze základní referenční sazby Evropské unie, která je k 1. 1. 2018 stanovena na 0,75 %. Úroková sazba je fixována na celou dobu splácení úvěru, což se v současné době rostoucích sazeb hypotečních úvěrů stává opět atraktivní.

Úroková sazba k 1. 1. 2018:

 • do 10 let 0,75 %, fixace po celou dobu splácení úvěru;
 • do 20 let 1,75 % p. a., fixace po celou dobu splácení úvěru;
 • do 30 let 2,75 % p. a., fixace po celou dobu splácení úvěru.

Panel 2013+ poskytuje finanční prostředky na široké spektrum komplexních úprav bytových domů, kterými jsou mimo snižování energetické náročnosti objektů, také opravy poruch domů, výstavba či rekonstrukce výtahů a modernizace nejen společných prostor, ale také bytových jader.

Díky kontinuálnímu příjmu žádostí u všech třech zmiňovaných programů mají majitelé bytových domů nyní dostatek času na kvalitní projektovou přípravu, která je základem úspěšné realizace stavebních prací a získání finančních prostředků. Naše společnost dlouhodobě zajišťuje pro své zákazníky komplexní služby v oblasti přípravy a realizace projektů s finanční podporou z národních či evropských dotačních programů.

V případě zájmu pro Vás zpracujeme cenovou nabídku na zpracování:

 • Energetického hodnocení včetně Průkazu energetické náročnosti budovy
 • Projektové dokumentace v požadovaném stupni
 • Rozpočtu stavebních prací a výkazu výměr pro výběr zhotovitele
 • Zadávací dokumentace výběrového řízení v souladu s pravidly programu
 • Žádosti o dotaci včetně Podkladů pro hodnocení
 • Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci