Operační program Životní prostředí zahájil příjem žádostí v rámci 100. výzvy na zateplení a rekonstrukce veřejných budov. 

Příjem žádostí od: 1. 3. 2018

Příjem žádostí do: 31. 1. 2019

5. 3. 2018

Výzva je vyhlášena jako průběžná nesoutěžní, což znamená, že projekty budou schvalovány postupně dle nastavených kritérií. 

Výše podpory je v závislosti 35 - 55 % v závislosti na realizovaných opatřeních a celkové úspoře energie. Celkově jsou na tyto projekty alokovány 3.000.000 Kč. 

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní, dokud jsou volné finanční prostředky!  

 Žádost o dotaci mohou podat zejména:

 • obce, města, městské části, kraje, 
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • příspěvkové organizace,
 • státní organizace,
 • veřejnoprávní instituce.

Příklady veřejných budov, jejichž rekonstrukci lze podpořit: 

 • školy, školky, tělocvičny, 
 • kulturní domy,
 • domy s pečovatelskou službou,
 • nemocnice,
 • úřady.

O podporu je možné žádat na tato opatření:

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Základní podmínkou je úspora celkové energie minimálně o 20 %, což umožňuje žádat o podporu i na dílčí rekonstrukce objektů. 

Žadatelé, kteří nemají dostatek vlastních finančních prostředků mohou zároveň žádat o zvýhodněný úvěr, který jim bude poskytnut současně s dotací.