Dotace pro obce a města v roce 2015

Finanční prostředky z evropských a národních zdrojů je možné získat na projekty, které podporují rozvoj měst a obcí a zlepšují kvalitu prostředí. 

Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny odpadních vod, ovzduší i odpady. Startují nové výzvy z OPŽP 2014–2020

Nezmeškejte nové výzvy z OPŽP 2014–2020 pro čerpání
dotací

Obce a města mohou nyní získat další finanční prostředky pro své projekty. Aktuálně MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 pro příjem žádostí o podporu na projekty:

  • zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obcích a městech (výstavba kanalizací a modernizace čistíren odpadních vod),
  • nakládání s odpady,
  • rekultivace starých skládek,
  • energetické úspory nových veřejných budov,
  • ochranu ovzduší a průmyslové znečištění
  • výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, a také projekty na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
  • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku

Žádosti o podporu z těchto výzev budou přijímány do 5. ledna 2016.

Další očekávaná výzva na projekty Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie bude zveřejněna 1. 12.2015. Finanční prostředky tak bude možné získat na zateplení fasády a výměnu oken pro školy, mateřské školy, domy s pečovatelskou službou nebo jiné veřejné budovy, které jsou v majetku obcí a měst.

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Podporována bude výstavba a modernizace zařízení pro sběr a třídění odpadů. V praxi to znamená, že obce budou moci čerpat finanční prostředky na pořízení kontejnerů na třídění odpadů, svoz biodpadu, zřízení sběrných dvorů a skladů KO. Podpořeny budou také projekty na budování kompostáren s využitím kompostu.
Příjem žádostí do 13.11.2015