Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP)

Z programu IROP mohou obce a města čerpat dotace na bezbariérový přístup zastávek a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a nevidomé za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy.

Zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy

Z programu IROP mohou obce a města čerpat dotace na bezbariérový přístup zastávek a přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a nevidomé za účelem zvyšování bezpečnosti dopravy. Podporována bude také výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.
Příjem žádostí od  listopadu 2015

Podpora zařízení pro předškolní vzdělávání a péče o děti do 3 let a mateřských škol
Obce mohou žádat o dotace na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti. Projekt může obsahovat také rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy, kde během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy a pořízeno vybavení (úprava zázemí MŠ, zařízení péče o děti či dětské skupiny, např. rozšíření šaten, společných prostor, jídelny). Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy  mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Příjem žádostí od  prosince 2015

Obraťte se na nás s přípravou Vašeho projektu v časovém předstihu pro zajištění úspěšnosti schválení žádosti o podporu. Nezávazně posoudíme Váš záměr a možnosti čerpání peněžních prostředků z příslušných dotačních programů. 

Pomůžeme Vám se zajištěním nezbytných opatření pro úspěšnou realizaci projektu:

  • Zpracování projektového záměru
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Zpracování a kompletaci podkladů pro podání žádosti o podporu
  • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby/dodávky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. nebo se Závaznými podmínkami pro výběr dodavatelů
  • Zpracování a kompletaci podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • Technický dozor investora zajištěný autorizovanou osobou
  • Administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace v průběhu realizace projektu včetně podávání žádostí o platbu a dalších formálních náležitostí.

Naše společnost již zajišťuje tyto služby pro řadu spokojených klientů.