IROP - aktualizace pravidel 37. výzvy k podávání žádostí o dotaci na zateplení bytových domů

4. 4. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo k 3.4.2017 aktualizaci Obecných i specifických pravidel pro žadatele o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů. Díky této úpravě by mělo dojít k urychlení procesu administrace projektů a k rychlejšímu vyplácení podpory příjemcům. 

Zásadní změnou pro žadatele z řad SVJ, bytových družstev a fyzických osob je možnost zadat zakázku na stavební práce v režimu tzv. uzavřené výzvy až do předpokládané hodnoty zakázky ve výši 20 mil. Kč.

 

Dosavadní pravidla umožňovala tuto jednodušší formu výběru zhotovitele pouze pro zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou do 6 mil. Kč. Zadání zakázky v uzavřené výzvě umožňuje zadavateli oslovit přímo jen vybrané a prověřené dodavatele, na něž má dobré reference. Zároveň je tento způsob zadání zakázky méně časově i administrativně náročný. 

Další změny spočívají v odstranění povinnosti předkládat k žádosti o dotaci výpisy z rejstříku trestů statutárních zástupců žadatele a výpisu z obchodního rejstříků.

Poskytovaná míra podpory zůstává zachována na úrovni 30 % až 40 % v závislosti na přínosech provedených opatření a dosažené klasifikační třídě celkové dodané energie. 

Pro své zákazníky zpracujeme přílohy žádosti o dotaci v požadovaném rozsahu. Jedná se o:

  • Projektovou dokumentaci
  • Energetické hodnocení včetně Průkazu energetické náročnosti objektu
  • Podklady pro hodnocení

Zpracujeme také žádosti o dotaci v elektronickém prostředí MS2014+ a na základě poskytnuté plné moci ji také v případě zájmu elektronicky podepíšeme. Díky tomu odpadne  žadatelům povinnost zajistit si elektronický podpis.

Připravíme zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby včetně návrhu smlouvy o dílo, který zpracuje spolupracující advokát v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020. Zajistíme také dokumentaci provedeného výběrového řízení v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Správně provedené a zdokumentované výběrové řízení je základem pro proplacení dotace bez uložení sankce za porušení podmínek programu. 

Po dokončení realizace zpracujeme Závěrečnou zprávu o realizaci a podáme Žádost o platbu, která je podkladem pro proplacení podpory žadateli.