IROP vyhlásil výzvu pro Střední a odborné školy

23. 5. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 30. června 2016 do 18. listopadu 2016. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt na 1 projekt 1 mil. Kč. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 85 % z celkových způsobilých výdajů.

íjemci podpory mohou být školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Podpora  je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol.