IROP - ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ

11. 12. 2015

Očekávané dotace na zateplení bytových domů mimo jsou tady. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokráte na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele v roce 2016 připraveno 4,5 miliardy korun. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících a společenství vlastníků jednotek. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Příjem žádostí:                                        18. 12. 2015
Termín ukončení příjmu žádostí:           
30. 11. 2016, 14:00

Míra podpory se pohybuje od 25,5 % do 34,2 % ze způsobilých výdajů a závisí na:

 • rozsahu realizovaných opatření
 • procentuální úspoře energie a dosažené energetické klasifikační třídě
 • typu žadatele (obec, kraj, SVJ, jiný vlastník bytového domu

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících

Podporované aktivity:

 • Zlepšení tepelně-technických parametrů konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodového a střešního pláště, výměna oken a dveří)
 • Samostatná opatření výměny hlavního zdroje tepla a instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • Instalace fotovoltaického systému na bytovém domě, který je předmětem podpory
 • Instalace solárních termických systémů
 • Instalace jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Na hlavní aktivity projektu     (snížení energetické náročnosti budovy) musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu.Na vedlejší aktivity může být vynaloženo maximálně 15 %způsobilých výdajů projektu.

 Vedlejšími aktivitami jsou například:

 • renovace balkonů a lodžií a sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;
 • technický dozor investora.
 • zpracování projektové dokumentace a podkladů pro hodnocení.
 • výměna předávací stanice.
 • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy
  (s výjimkou přístrojů regulujících dodávku tepelné energie podle písm. a), odst. 4, § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií);
 • zpracování energetického hodnocení,
 • příprava a realizace zadávacích a  výběrových řízení.