Kotlíkové dotace 2015

3.12.2015

Kraje získali z Operačního programu Životní prostředí prostředky na tzv. kotlíkové dotace. Jejich cílem je podpořit výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva v domácnostech a přispět tak ke snížení celkového znečištění ovzduší polétavým prachem. Kraje nyní připravují první kolo výzev, v rámci kterých budou moci majitelé rodinných domů podávat žádosti o podporu na výměnu starých zdrojů vytápění na pevná paliva.

Podpora určena na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroje ze seznamu registrovaných výrobků pro kotlíkové dotace:

 • tepelná čerpadla,
 •  plynové kondenzační kotle,
 • kotel na pevná paliva.

V kombinaci s výměnou zdroje vytápění je možné získat podporu také na:

 • solárně termické soustavy
 • „mikro“ energetická opatření

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde:

 • bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo
 • došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (dům splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“), nebo
 • je podána žádost v programu Nová zelená úsporám.

Seznam „mikro“ energetických opatření

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády)
 • Oprava poruch fasády s výsledkem eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken či dveří
 • Instalace těsní oken či dveří, nebo instalace prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení za izolační dvojskla

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění. Výměny zdrojů tepla lze uznat za způsobilé již od 15. 7. 2015

Způsobilé jsou také náklady na:

 • pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“;
 • náklady mikroenergetická opatření v případě, že objekt nedosahuje úrovně klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“; v případě, že jsou prováděna ve vlastní režii, jsou způsobilé jen náklady za nákup materiálu
 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení („mikro“ energetická opatření);
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním kotle do užívání a k prokázání technických parametrů; kotel nelze instalovat svépomocí.

Původní kotel:

 • musí být před výměnou prokazatelně v provozu;
 • musí existovat fotodokumentace zapojeného kotle;
 • je třeba znehodnotit, ekologicky zlikvidovat a řádně toto doložit

Výše podpory závisí na typu nově instalovaného kotle:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu,
 • V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 %.