Dotace na zateplení bytových domů v Praze - program Nová zelená úsporám úspěšně pokračuje

14. 9. 2017

Až do konce roku 2021 je možné podávat žádosti o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů v Praze v rámci   tzv. kontinuální výzvy v programu Nová zelená úsporám, kterou společně spravují MŽP a Státní fond životního prostředí ČR. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Podpora je poskytována ve výši  30 % ze způsobilých výdajů.  

zdroj: www.novazelenausporam.cz

Výhodou programu NZÚ oproti programu IROP, který poskytuje dotace na zateplení bytových domů mimo území hlavního města Prahy, je, že výběr zhotovitele stavby nepodléhá žádným pravidlům poskytovatele dotace. Majitelé bytových domů si díky tomu mohou vybrat dodavatele stavebních prací dle vlastního uvážení. V rámci výběrového řízení tedy nemusí jako hodnotící kritérium volit pouze nejnižší nabídkovou cenu, vliv na výsledek hodnocení mohou mít například kladné reference z okolních staveb a jiná subjektivní kritéria. Stejně tak si mohou vybrat konkrétní zateplovací systém a ostatní výrobky a materiály použité na stavbě. 

Oprávněnými příjemci jsou vlastníci bytových domů v hlavním městě Praze:

  • společenství vlastníků (bytových) jednotek,
  • bytová družstva,
  • fyzické a právnické osoby, včetně městských částí.

Žádost o dotaci lze podat před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace. Za způsobilá budou považována opatření provedená 2 roky zpětně od data podání žádosti. 

Na co lze získat dotaci

Oblast podpory A - snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů

  • zateplení obvodového a střešního pláště
  • výměna výplní stavebních otvorů (oken a dveří)

Oblast podpory C - efektivní využití zdrojů energie

  • výměna starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za moderní úsporné zdroje:
  • zdroje na spalování biomasy se samočinnou dodávkou paliva
  • elektrická tepelná čerpadla (vzduch-voda, voda-voda, země-voda)
  • plynová tepelná čerpadla
  • plynové kondenzační kotle
  • malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
  • náhrada starých nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva za připojení k soustavě zásobování teplem (SZT)
  • výměna starých elektrických zdrojů tepla za elektrická tepelná čerpadla
  • výměna starých plynových zdrojů tepla na vytápění za plynová tepelná čerpadla či malé kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
  • instalace solárních termických systémů
  • instalace fotovoltaických systémů
  • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
  • projektová příprava (energetické hodnocení a projektová dokumentace)
  • odborný technický dozor

Společnost CERTIGO s.r.o. pro své klienty řadu let úspěšně připravuje projekty a zajišťuje proplácení dotací z programu Nová zelená úsporám. 

Pokud zvažujete realizaci projektu zateplení bytového domu kontaktujte nás, zpracujeme pro Vás nezávaznou cenovou nabídku na vybrané služby:

  • zpracování PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy
  • zpracování projektové dokumentace
  • zpracování rozpočtu stavebních prací a výkazu výměr pro výběr zhotovitele
  • podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám
  • doložení realizace a zajištění proplacení dotace na účet žadatele