Bytový dům po rekonstrukci

Příjem žádostí o bezúročné půjčky z programu Zateplování pokračuje. O úvěr mohou žádat majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy. Úvěry jsou poskytovány i příjemcům dotací z programu IROP.

Program Zateplování Státního fondu podpory investic poskytuje bezúročné úvěry až do výše 90% nákladů na energetickou modernizaci bytových domů.  

20. 9. 2020

Program Zateplování státního fondu podpory investic poskytuje bezúročné úvěry na energetickou modernizaci bytových domů. Cílem programu poskytnout majitelům bytových domů dostupné finanční prostředky, které jim umožní provést opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů. Jedná se o:

 • zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří
 • vnější stínící prvky
 • systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla tj. rekuperace
 • výměna neekologického zdroje vytápění nebo připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií,
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě, který centrálním vytápěním nebyl vybaven
 • pořízení nebo výměna předávací stanice
 • výměnu výtahů (nelze podpořit pořízení nového výtahu)

Podmínky programu umožňují úvěr kombinovat s dotací např. z programu IROP. V tomto případě je úvěr poskytován pouze na náklady

Maximální doba splácení úvěru je 20 let. Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů jsou kromě výše uvedeného započítány také náklady související s přípravou a realizací projektu:

 • technický dozor stavebníka,
 • autorský dozor projektanta
 • koordinátor BOZP
 • zpracování PENB
 • provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy

Žádost o úvěr musí být podána před zahájením realizace projektu tj. před podpisem Smlouvy o dílo. Po podpisu Smlouvy o dílo lze žádost podat v případě, že Smlouva o dílo umožňuje bez sankcí od Smlouvy o dílo ustoupit např. za podmínky, že žadatel o úvěr se svou žádostí neuspěje.

Výběr dodavatele musí být v případě SVJ a bytových družstev schválen shromážděním resp. členskou schůzí.

Úvěr musí být po celou dobu splácení dostatečně zajištěn a to formou zástavního práva k nemovitosti v případě bytových družstev a v případě SVJ formou vinkulace pojistného plnění. 

Čerpání úvěru probíhá na základě předložení Žádosti o čerpání úvěru včetně neuhrazených daňových dokladů. Po schválení Žádosti o čerpání úvěru jsou finanční prostředky poukázána na účet žadatele, který následně uhradí své závazky vůči dodavatelům.

Společnost CERTIGO s.r.o. je připravena pro Vás zpracovat Žádost o poskytnutí úvěru včetně kompletace potřebných příloh a následně zpracovat podklady pro čerpání úvěru. Zároveň připravíme i žádost o dotaci z programu IROP. Informace k aktuální výzvě IROP naleznete také v našem informačním letáku.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!