Pokud uvažujete o zateplení svého bytového domu, je nejvyšší čas začít s přípravou projektu. Do 29.11.2019 probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V článku níže stručně popisujeme celý postup získání finanční podpory na snížení energetické náročnosti bytových domů v celé České republice mimo území hlavního města Prahy.

1. 3. 2019

POSTUP ZÍSKÁNÍ DOTACE z programu IROP

V první řadě je třeba zpracovat Projektovou dokumentaci a Energetické hodnocení jehož součástí je také Průkaz energetické náročnosti budovy. V energetickém hodnocení jsou navržena opatření, která je nutná realizovat ke splnění podmínek pro získání dotace. Z výpočtů pak také vyplyne míra podpory projektu 30% nebo 40% ze způsobilých nákladů projektu.  Na základě projektové dokumentace je zpracován podrobný položkový rozpočet projektu, který stanoví předpokládané náklady stavebních prací. 

Následně je možné podat žádost o dotaci. Žádosti jsou podávány elektronicky v prostředí MS2014+. Výhodou je, že do systému mohou pod svým uživatelským jménem vstupovat různí uživatelé a díky tomu má zástupce žadatele přehled o stavu projektu. Veškeré podklady jsou vkládány do systému v elektronické podobě a také komunikace s pracovníky fondu probíhá prostřednictvím tohoto monitorovacího systému, který zároveň upozorňuje žadatele na všechny důležité termíny.

Po kladném hodnocení žádosti o dotaci je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které stanovuje maximální výši poskytnuté dotace. Částka vychází z předpokládaných stavebních nákladů a dále z nákladů na přípravné práce.

Výběr zhotovitele stavebních prací musí být proveden v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. K orientaci v problematice možné využít také nově připravený leták na stránkách Jdetozateplit. Většina zakázek může být zadána v tzv. Uzavřené výzvě, což znamená, že zadavatel si vybere firmy, které s poptávkou osloví. Díky tomu se lze zahrnout do výběrového řízení pouze prověřené společnosti.

Na průběh stavebních prací dohlíží Technický dozor stavebníka, který kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací a zajišťuje také řádnou fakturaci a postup dle uzavřené smlouvy o dílo. 

Po dokončení realizace je třeba připravit podklady pro zpracování Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu. Oba dokumenty jsou opět zpracovány v elektronickém prostředí MS2014+. Součástí předkládaných dokumentů jsou zejména faktury včetně soupisů prací a bankovní výpisy dokládající jejich úhradu, výpisy z účetnictví, fotodokumentace z realizace projektu, závěrečná zpráva technického dozoru, předávací protokoly a další doklady.

Po schválení Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu je dotace poukázána na účet žadatele. S těmito prostředky pak příjemce může zacházet dle vlastního uvážení, například může splatit část úvěru. Následně má žadatel povinnost po dobu 5 let zpracovávat jednou ročně Zprávu o udržitelnosti a zachovávat výstupy projektu.

V případě zájmu Vám rádi připravíme cenovou nabídku na služby naší společnosti související se získáním dotace na zateplení Vašeho bytového domu z programu IROP. 

Projekty na jejichž přípravě a realizaci jsme se podíleli naleznete v našich referencích.

Informace k aktuální výzvě naleznete také v našem informačním letáku.