1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dobrou zprávu pro majitele objektů v České republice přináší 6. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který dnes hostilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Snižování energetické náročnosti budov bude podporováno v rámci politiky soudržnosti EU i po roce 2020. Toto téma je zahrnuto do priorit a cílů ČR pro nadcházející programové období EU v rámci návrhu nové struktury operačních programů.

Zároveň je však třeba upozornit, že poskytovaná míra podpory může být nižší než ve stávajících programech. Vyšší míra finanční spoluúčasti příjemců dotací se očekává ve všech oblastech.

Doporučujeme proto majitelům veřejných budov podat žádosti o dotace v rámci probíhajících výzev v Operačním programu Životní prostředí a majitelům bytových domů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

13. 2. 2019

Zateplení bytového domu v Ústeckém kraji

Centrum pro regionální rozvoj připravilo pro majitele bytových domů leták, ve kterém přehledně ukazuje, co vše lze v rámci programu IROP podpořit a co k získání podpory potřebujete. O podporu je možné žádat do 29. 11. 2019.

Leták naleznete na webových stránkách CRR.

10. 1. 2019

Také v roce 2019 bude možné získat podporu na zateplení budov v České republice. O dotace budou moci nadále žádat majitelé rodinných domů, bytových domů i veřejných budov .

7. 12. 2018

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou svého projektu již nyní!  

Operační program Životní prostředí zahájil příjem žádostí v rámci 100. výzvy na zateplení a rekonstrukce veřejných budov. 

Příjem žádostí od: 1. 3. 2018

Příjem žádostí do: 31. 1. 2019

5. 3. 2018

Výzva je vyhlášena jako průběžná nesoutěžní, což znamená, že projekty budou schvalovány postupně dle nastavených kritérií. 

Výše podpory je v závislosti 35 - 55 % v závislosti na realizovaných opatřeních a celkové úspoře energie. Celkově jsou na tyto projekty alokovány 3.000.000 Kč. 

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní, dokud jsou volné finanční prostředky!  

Zateplení bytového domu

Pokud jste se rozhodli zateplit nějaký objekt, je velmi pravděpodobné, že se Vám na realizaci podaří získat dotaci. Česká republika se zavázala naplnit národní cíl pro energetickou účinnost a jedním ze způsobů dosažení tohoto cíle je finanční podpora snižování energetické náročnosti budov na celém území. 

14. 2. 2018

Neváhejte a zjistěte v textu níže, jak nabízenou podporu získat!

2. 2. 2018

Začátkem února 2018 byl zahájen příjem žádostí do aktuální 78. výzvy k podávání žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Finanční prostředky jsou připraveny pro všechny majitele bytových domů, kteří plánují provést zateplení a další opatření snižující energetickou náročnosti objektu. 

V návaznosti na zkušenosti z předchozích dvou výzev došlo v podmínkách k několika změnám a díky tomu jsou pravidla programu nastavena jasněji a příznivěji pro žadatele. 

Příjem žádostí bude probíhat do 29. 11. 2019, což znamená, že je dostatek času na kvalitní projektovou přípravu.

Neváhejte, kontaktujte nás a začněte s přípravou projektu již nyní!  

1. 2.2018

Jedním z podporovaných opatření 78. výzvy k podávání  žádostí o dotaci v programu IROP je výměna stávajícího hlavního zdroje vytápění, která může být způsobilým nákladem při splnění požadovaných podmínek. Jako součást nových specifických pravidel bylo  vydáno Zjednodušené schéma možností podpory pro výměnu hlavního zdroje tepla a instalaci solárních systémů, které přehledně zobrazuje podporované změny systému vytápění.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

1 2 3 4 5 6 7 8 9