1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

23.1.2018

Také v roce 2018 je možné získat podporu na opatření snižující energetickou náročnost všech druhů bytových domů bez ohledu na jejich obvodovou konstrukci. Mezi nejčastěji prováděná opatření patří zateplení domu a výměna oken a dveří. Vlastníkům objektů v Praze je podpora poskytována prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v programu Nová zelená úsporám a majitelé bytových domů mimo území hlavního města Prahy mohou žádat o dotace z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu tzv. IROP. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů jako například bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ale také fyzické a právnické osoby či obce a města. 

Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2018

3.1.2018

Také v roce 2018 bude možné žádat o podporu na snižování energetické náročnosti veřejných budov v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na březen 2018 je plánováno vyhlášení 100. výzvy k podávání žádostí o dotace pro vlastníky veřejných budov.  Bude se jednat o průběžnou výzvu, ve které budou žádosti hodnoceny během celé doby příjmu žádostí o podporu. Příjem žádostí je plánován na 1.3.2018 a ukončení k 31.1.2019.

zdroj: www.opzp.cz

Dotace na zateplení bytových domů - příjem žádostí v programu IROP prodloužen do 12.1.2018

29.11.2017

Příjem žádostí u 37. výzvy, v rámci které Integrovaný regionální program poskytuje podporu majitelům bytových domů na snižování energetické náročnosti, byl prodloužen do ledna 2018. Další výzva k podávání žádostí o dotace na zateplení bytových domů, výměnu oken a dveří a další opatření ke snižování energetické náročnosti budov bude následovat. Příjem žádostí je v aktualizovaném harmonogramu stanoven na celý rok 2018. O dotace mohou žádat všechny typy bytových domů od nejmenších se 4 bytovými jednotkami až po velké panelové domy. 

zdroj: www.crr.cz

Dotace na zateplení bytových domů v Praze - program Nová zelená úsporám úspěšně pokračuje

14. 9. 2017

Až do konce roku 2021 je možné podávat žádosti o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů v Praze v rámci   tzv. kontinuální výzvy v programu Nová zelená úsporám, kterou společně spravují MŽP a Státní fond životního prostředí ČR. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy na zateplení a výměnu oken a dveří, ale i na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor. Podpora je poskytována ve výši  30 % ze způsobilých výdajů.  

zdroj: www.novazelenausporam.cz

Rozšíření podporovaných aktivit v rámci 37. výzvy - zateplení bytových domů

19.6.2017

Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ vydal Řídící orgán IROP revizi pravidel pro čerpání podpory v rámci 37. výzvy k podávání žádostí o dotace. Předmětem je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají fakticky stejné.

Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena. 

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Dotace na zateplení bytových domů v roce 2018

15. 6. 2017

Tento příspěvek byl zpracován v polovině roku 2017. Přehledné informace o možnosti získání dotací pro majitele bytových domů naleznete na našem webu v článku z 23.1.2018

Aktuální informace k probíhající 78. výzvě IROP, v rámci které je možné získat podporu na rekonstrukci bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

Řídící orgán IROP uveřejnil harmonogram výzev na rok 2017 a 2018, který zahrnuje mimo jiné také 80. výzvu pro podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů. 

Dle aktuálního harmonogramu bude příjem žádostí o dotaci zahájen v prosinci 2017 a ukončen v listopadu 2018.

IROP - aktualizace pravidel 37. výzvy k podávání žádostí o dotaci na zateplení bytových domů

4. 4. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo k 3.4.2017 aktualizaci Obecných i specifických pravidel pro žadatele o dotace na snižování energetické náročnosti bytových domů. Díky této úpravě by mělo dojít k urychlení procesu administrace projektů a k rychlejšímu vyplácení podpory příjemcům. 

Zásadní změnou pro žadatele z řad SVJ, bytových družstev a fyzických osob je možnost zadat zakázku na stavební práce v režimu tzv. uzavřené výzvy až do předpokládané hodnoty zakázky ve výši 20 mil. Kč.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9